Đố Vui Dân Gian

Bắt đầu

Khá lắm!

Bạn đã tìm ra đáp án:
Lưu ĐiểmTiếp tục

Xuất Sắc

Bạn đã chơi đến câu cuối cùng
Lưu ĐiểmChơi lại